กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยา แซ่อุย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติกาญจน์ กองโฮม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉรา โคตรมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลยา รักษ์ศิวะ
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา เทียวสูงเนิน
ครูผู้ช่วย