กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยา แซ่อุย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติกาญจน์ กองโฮม
ครู คศ.3

นางสาวขนิษฐา แห้วไทยสงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา โคตรมา