กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประสาท ศรีพนม
ครู คศ.3

นายขจรศักดิ์ แดงลีท่า
ครู คศ.1

นางสาวฐิติกาญจน์ กองโฮม
ครู คศ.2