กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจริยา แซ่อุย
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววนิดา เทียวสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร คำภาว์
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุจิตรา สิงห์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นายสมเดช ตั้งใจ
ครู คศ.2