กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยา แซ่อุย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติกาญจน์ กองโฮม
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา โคตรมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลยา รักษ์ศิวะ
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา เทียวสูงเนิน
ครูผู้ช่วย