กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยา แซ่อุย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววนิดา เทียวสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร คำภาว์
ครูอัตราจ้าง