กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยา แซ่อุย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติกาญจน์ กองโฮม
ครู คศ.3

นางสาววนิดา เทียวสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา ปัดทังเว
ครูอัตราจ้าง

MR.Enyong Frank Etta
ครูอัตราจ้าง