กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสใบทิพย์ นะต๋าคำ
ครู คศ.2

นางเลขา สรณ์ภัสกุล
ครู คศ.2

นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ
ครูผู้ช่วย