กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรวรรณ ปลั่งกลาง
ครูอัตราจ้าง

นายอนันต์ ยันสา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ