กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสารวุฒิ ช่วยสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสใบทิพย์ นะต๋าคำ
ครู คศ.3

นายวรวรรณ ปลั่งกลาง
ครูอัตราจ้าง