กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ
ครู คศ.3

นางสใบทิพย์ นะต๋าคำ
ครู คศ.2

นางเลขา สรณ์ภัสกุล
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ กุลประจวบ
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ
ครู คศ.1