กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสารวุฒิ ช่วยสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรวรรณ ปลั่งกลาง
ครูอัตราจ้าง