กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเทพ ผันสันเทียะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นายอานนท์ กาชัย
ครูอัตราจ้าง