กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเทพ ผันสันเทียะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสราวุฒิ เอกบัว
ครูอัตราจ้าง