กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ ไพรเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไวพจน์ สีทำมา
ครู คศ.3

นายสุธนโรจน์ สัตวาที
ครู คศ.1