กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.2

นายศิร์วิชา ปั้นหยวก
ครู คศ.3

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครู คศ.1

นางณตพร โพธิ์นอก
ครูอัตราจ้าง