กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครู คศ.1

นายธัชนนท์ เซิบรัมย์
ครูอัตราจ้าง