กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิร์วิชา ปั้นหยวก
ครู คศ.2

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ครู คศ.1