กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิร์วิชา ปั้นหยวก
ครู คศ.2

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ครู คศ.1