กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครู คศ.1

นายธัชนนท์ เซิบรัมย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาพร แฉ่งสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง