กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครู คศ.1

นายยงยุทธ สอนสีแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายอนันต์ ยันต์สา
ครู

นางสาวกนกวรรณ กองเกิด
ครูผู้ช่วย