กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ บุญเสร็จ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิร์วิชา ปั้นหยวก
ครู คศ.2

นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ครู คศ.2

นายศิริชัย บุญโทแสง
ครู คศ.1

นางสาวสุภลักษณ์ ณรงค์นอก
ครูผู้ช่วย