กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพิน นาพัว
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ ปะหุสี
ครู คศ.3

นางญาณิศา วิลาวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางพัชรา ภูมิประภาส
ครู คศ.1

นายคมกฤษ ไพศรี
ครู คศ.1