กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางญาณิศา วิลาวรรณ์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพิน นาพัว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0831013242
อีเมล์ : thanwanapua@gmail.com

นางรัตนาภรณ์ ปะหุสี
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 0848247922
อีเมล์ : ratpahusee@gmail.com

นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 0826859824
อีเมล์ : sirinon2515@hotmail.com

นางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0894268334
อีเมล์ : apaporn.kham@gmail.com

นางพัชรา ภูมิประภาส
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0883777583
อีเมล์ : pachara2525poom@gmail.com

นางสาวจารุวรรณ กุลประจวบ
ครู คศ.2

นายกฤษณะ ทัพพรหม
ครู คศ.2

นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0842343969

นายคมกฤษ ไพศรี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 088-5592502
อีเมล์ : khomkit_fook@hotmail.com