กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางญาณิศา วิลาวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพิน นาพัว
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ ปะหุสี
ครู คศ.3

นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์
ครู คศ.3

นางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางพัชรา ภูมิประภาส
ครู คศ.1

นายคมกฤษ ไพศรี
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ กุลประจวบ
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ
ครู คศ.1