กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมนัสนันท์ ประสานพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0837434210
อีเมล์ : jeerasaktartar@gmail.com

นางสาวชมภูนุช ชัยลา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0821284855
อีเมล์ : phraew_math@hotmail.com

นายบุญฤทธิ์ อภัยนอก
ครูอัตราจ้าง

นางวิจิตรา ทัพพรหม
ครู คศ.3

นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม
ครู คศ.2