กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุรินทร์ สีหามาตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ครู คศ.2

นางมนัสนันท์ ประสานพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวชมภูนุช ชัยลา
ครู คศ.1