กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริภัทชา ชนะพาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมยงค์ แก้ววิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวเสาวลักษณ์ อิ่มบุญสุ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชรินทร์รัตน์ ภูเยี่ยมจิตร
ครูอัตราจ้าง