กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริภัทชา ชนะพาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมยงค์ แก้ววิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวนรินทร โภคา
ครู คศ.1