กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริภัทชา ชนะพาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมยงค์ แก้ววิเศษ
ครู คศ.3