ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำนง ทองยศ

นายประดิษฐ์ ยอดยิ่งยงค์