ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำนง ทองยศ

นายปรีดา เหลาสุด

นางราณี พิมพ์วงค์