พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสมควร เก่งนอก
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายคณาพงษ์ เขตจัตุรัส
พนักงานจ้างตามภาระกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2