คณะผู้บริหาร

นายเกียรติ ปะหุสี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมยศ แผ่นทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสราวุฒิ กุลแดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอดิศักดิ์ ใชยพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา