ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเลขา ต่อชีพ
ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
ผู้วิจัย          นางเลขา ต่อชีพ

สถานศึกษา   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่วิจัย        2563

บทคัดย่อ
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model  เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model  เรื่อง การจัดการงานบ้าน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  4) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่าที (t-test Dependent Samples)
              ผลการวิจัยพบว่า
                 1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE Model  เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกรอบแนวคิดทฤษฎีมาจาก 1) ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist) และ 2) แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของเคมพ์ (Kemp. 1985 : 18) และดิคก์ และแคเรย์ (Dick and Carey. 2005 : 1-8) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weill. 2004 : 9) การประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง (Self–Directed Learning) และ 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Engagement : E) ขั้นที่ 2 กำหนดเป้าหมาย (Assigning the goal : A) ขั้นที่ 3 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกัน (Discussion summary) โดยผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.70-5.00 แสดงว่ามีความเหมาะสมในการนำไปใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 2.1) ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 88.15/80.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และ 2.2) ค่าค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE Model  เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ .5913 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 50
                3. ผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า 3.1) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model  เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และ 3.2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EAEPDE  Model เรื่อง การจัดการงานบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและรายข้อทุกข้อในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือข้อ 13 กิจกรรมการเรียนรู้นี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ข้อ 14 กิจกรรมการเรียนรู้สามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และข้อ 16 การจัดการเรียนรู้นี้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 การเรียนรู้นี้สามารถทำให้นักเรียนได้นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 269 ครั้ง