ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเลขา ต่อชีพ
ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย           นางเลขา ต่อชีพ

สถานศึกษา    โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่วิจัย         2563

บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อสร้างและการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อเปรียบเทียบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาจิตสาธารณะนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามจิตสาธารณะ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t–test  (Dependent Samples) 
            ผลการวิจัยพบว่า
                1. ค่าประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีค่าเท่ากับ 81.61/84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
                2. ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเท่ากับ .5925 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 50
                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
                4. จิตสาธารณะของนักเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ตามลำดับค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านที่ 3 การเคารพสิทธิใน การใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.66 มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ ด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ ด้านที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 4.61มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ
                5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ด้าน ส่วนด้านที่เหลือ 3 ด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อเรียงคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านภาพประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านเนื้อเรื่องและการใช้ภาษา และด้านเนื้อหา ตามลำดับ
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 560 ครั้ง