ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางพัชรา ภูมิประภาส
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสาวนรินทร โภคา
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นางศิริพร โฉมนิธิตานนท์ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ รองผู้อำนวยการสมยศ แผ่นทอง
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ รองผู้อำนวยการสมยศ แผ่นทอง
ประกาศการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลื
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของครูจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ขออนุญาตเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ครูนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ ของครูนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายจีระศักดิ์ วงค์เหลา
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน To Be Number1
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน To Be Number1
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสุรชัย ขุมเงิน
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางเลขา สรณ์ภัสกุล
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT
รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนฉิมพลีวิทยา-โรงเรียนเนินสง่าวิทยา แต่ละรุ่น
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธนพรพรหมชนก พรโสภิณ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสใบทิพย์ นะต๋าคำ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจีรพันธ์ โมสิกะ
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสาวสมยงค์ แก้ววิเศษ