ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ชัยจักร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2530
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลรัตน์ เลาหะนาคีวงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุดร ธานี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ อาจกมล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ ปุณฑริกกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2552
ชื่อ-นามสกุล : นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติ ปะหุสี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ถาวรพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :