ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานวัดผลประเมินผล การเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
enlightenedyes วันที่ 15 มิถุนายน 2563 งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,11:50   อ่าน 35 ครั้ง