พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
8. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
9. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
6.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เต็มศักยภาพ มีตำแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น
7.โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
8.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เพียงพอและทันสมัย
9.โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
10. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น และได้รับความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียน