วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมกับชุมชน สืบค้นภูมิปัญญาไทย ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใช้เทคโนโลยี และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา
สุวิชา โน  ภวํ   โหติ    “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”


คำขวัญ
“ขยัน ประหยัด พัฒนา ลดปัญหา สามัคคี มีศีลธรรมประจำใจ”