ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
          เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 ดำเนินการขอจัดตั้งโดย นายสนาม ขนันไทย ครูใหญ่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สมัยนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านหนองผักชีและหมู่บ้านใกล้เคียงบริจาคทุนทรัพย์และที่ดิน กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ บ้านพักครู ห้องน้ำห้องส้วม โดย มีนายถาวร ชัยจักร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

          พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร่ 2 งาน ในเขตตำหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เดิมเป็นที่ของเอกชนในหมู่บ้านหนองผักชีและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ร่วมกันบริจาค
          โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ชื่อเดิมโรงเรียนฉิมพลีวิทยา(อักษรย่อ ฉ.พ.) ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 21เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2540 และเปลี่ยนอักษรย่อเป็น น.น. 
          สถานที่ตั้ง โรงเรียนเนินสง่าวิทยาตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ บนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2180 ก.ม. ที่ 15-16 

การเปิดเรียน
- ปีการศึกษา 2523 กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนได้ 2 ห้องเรียน จำนวน 90 คนรับได้จริง 51 คน
- 5 พฤษภาคม 2523 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายถาวร ชัยจักร ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนแก้งคร้อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
- 20 พฤษภาคม 2523 เปิดทำการสอนเป็นวันแรก โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนหนองผักชี ตำบลหนองฉิม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- 24 พฤษภาคม 2523 ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่สถานที่ปัจจุบัน
- 26 พฤษภาคม 2523 นายดำรง วชิโรดม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสมัยนั้น เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน

          ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้บริการนักเรียน 4 ตำบลคือ ตำบลกะฮาด ตำบลตาเนิน ตำบลหนองฉิม และตำบลรังงาม